Søren Nielsen

DatoStedKilde
Født :1739Haltrup, Øse Sogn, Ribe amt (1)Privat, Dansk Slægtsf. i Fredericia, Brit og Niels Langager. (1)
Døbt :28 Jun 1739Øse-
Død :1791Haltrup, Øse Sogn-
Begravet :03 Apr 1791Øse-
Gift02 Dec 1770Ansager sogn, Ribe amt-
Konf1755Øse kirke-

Alder : 52
Stilling : Gårdfæster

Noter : Dåbsfaddere: Hans Graulund, Niels N af Abildheede, Niels Bertelsen Haltrup, Hans Sørensens hustru i Haltrup og Ane Andersdatter Øse.
Der står i kirkebogen: Anno 1770 d. 2. Nov. Troloved Søren Nielsen af Haltrup og Jumfrue Christiane Nybroe.
Søren Nielsen var fæster af en gård i Haltrup under Nørholm gods.
Der står i kirkebogen: 1791 Midfast Søndag = 3 april. Begravet Søren Nielsen Halterup, gl. 52 Aar.

Afskrift af skifte efter Søren Nielsens død.

Anno 1791 den 30te April, som 30te Dagen efter Søren Nielsen i Haltrup, Fæstebonde paa Nørholm Gods, hans dødelige Afgang, indfandt i Sterboet paa den høie Stifteforvalters, S.T. Fru Kammerherinde Rosenørn-Teilmanns Vegne, underskrevne Forvalter ved Stamhuset., Lauritz Bøtker fra Fredensberg, for at foretage fornøden Registering og Vurdering i Sterboet til paafølgende Skifte og Deling imellem Enken, Christiana Jesdatter Nybroe, og den afdødes med hende i lovlig Ægteskab aulede Børn, 3 Sønner og 3 Døttere, saasom: Niels Sørensen, 19 Aar, Jes Nybroe Sørensen, 10 Aar, Jens Christian Sørensen, 5 Aar, Anne Sørensdatter, 17 Aar, Anne Magdalene, 15 Aar, og Karen Ørsted, 12 Aar gammel. Ved forretningen var tilstæde Enken, Christiana Nybroe, med Lauværge, Niels Pedersen af Faaborg, tilligemed den mindre-Aarige Søn, Niels Sørensen, og som Curator for ham og Formynder for de 2de andre umyndige Sønner, Niels Pedersen i Halterup, Item, som Formynder for de 3de umyndige Døtre, Peder Nielsen af Neder-Slebsager, hvilke 2de tilstædeværende som Formyndere paatog sig at beopagte de umyndiges Tarv, og dertil i saa Maade af Skifteforvalteren blev antagne: Saa vare og, som Vitterligheds og Vurderingsmænd tiltagen og overværende, Niels Christensen og Jørgen Christensen, begge af Halterup.- Efterat med alle forbemelte Vedkommendes Minde og Samtykke var giort Beregning over Sterboets Indboe og Besætning samt tilstaaende Gield, med videre, alt paa det nøyagtigste, befandtes Sterboets hele Indtægt at bedrage i alt 1370 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk

Derudi afgaaer Sterboets Gield, som
befandtes at være alene Hosbondens For-
dring for Besætning til Gaardens Drift
efter dens Hartkorn 5 Tdr. 2 Skp. 3 Fjdk.
1½ Alb., der af de 2de Vurderingsmænd
blev ansatte saaledes:
5 Heste á 20 Rdlr. 100 Rdlr.0 Mk.0 Sk.
2 forsvarlige Arbeids-Vogne med Tilbehør 48 - 0 - 0 -
1 Ploug med Tilbehør 3 - 2 - 0 -
2 par Harver 3 - 2 - 0 -

Og da Sterboe-Gaardens Bygninger
alle befandtes i god Stand, ligesom
det fornødne Æde- og Sædekorn befand-
tes i Sterboet, saa bliver Hosbondens
Fordring i dette Sterboe alene 154 - 4 - 0 -

I Skiftet indtraade Herredsfogdens, Byfoged Fogtmans, Fuldmægtig Norup fra Varde, som tilspurgte Enken med Laugværge og den Mindste Arvings Curator samt de Umyndiges Formyndere, om enten af disse havde Noget imod ovenstaaende Hosbondens Fordringer for Gaardens Besætning at erindre, Hvortil de alle eenstemmigen svarede nei; thi blev eragtet, at Hosbonden bør nyde forlods udbetalt disse Et Hundrede Halv-tredsinds tyve og Fire Rixdaler og fire Mark førend Noget kan arves. Hvorefter Herredsfogedens Befuldmægtigede fratraade dette Skifte i Stervboet i Halterup den bemeldte 30te April 1791.
Norup.

Fornævnte Hosbonden tilkiendte fordring beholder Enken, da hun derfor lovede at anskaffe og vedligeholde den til Gaardens og Hoveriets Drift udfordrende Besætning.
Naar ellers samme Sterboets Udgift fradrages Indtægten, bliver Beholdningen
1216 Rdlr. 2 Mk. 0 Sk.
Derudi afgaaer endvidere dette Skiftes
Bekostning, som i et og alt ansettes for 16 - 2 - 0 -

Følgelig bliver igien til Deling 1200 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.

Deraf tilkommer Enken efter Loven det halve. - Den øvrige halve Deel, 600 Rdlr., deles mellem Børnene saaledes, at hver af Sønnerne deraf nyder 133 Rdlr. 2 Mk. og hver af Døtrene 66 Rdlr. 4 Mk. - Herforuden skiænkede Enken fornævnte sine Børn af sin egen Deel, saasom De 2de yngste Sønner hver 111 Rdlr. 10 2/3 Sk. og de 2de Døtre hver 66 Rdlr. 4 Mk. Og formedelst den ældste Søn og ældste Datter allerede var af deres Farmoder Anne Sørensdatter tillagt en Gave af 66 Rdlr. 4 Mk. hver, skiænkede Hun alene sin ældste Søn 44 Rdlr. 2 Mk. 10 2/3 Sk. Naar altsaa foranførte Børnene af deres Moder tillagte Gaver tillegges deres egentlige fædrene Arv, tilkommer enhver efter dette Skifte saaledes: Sønnerne Niels - 177 Rdlr. 4 Mk. 10 2/3 Sk., Jes Nybroe - 244 Rdlr. 2 Mk. 10 2/3 Sk., Jens Christian - 244 Rdlr. 2 Mk. 10 2/3 Sk., Døtrene Anne - 66 Rdlr. 4 Mk., Anne Magdalene - 133 Rdlr. 2 Mk. og Karen Ørsted - 133 Rdlr. 2 Mk., Hvilke Børnenes Arve- og Gave-Lodder tilsammen = 1000 Rdlr. bliver imod fornøden Sikkerhed til Oberformynderen indestaaende hos Moderen, indtil Sønnerne Een efter anden bliver 18 Aar gamle uden imidlertid deraf at svare Renter, og ligeledes Døtrenes uden Rentes Svarelse, saalænge disse forblive hjemme hos Moderen, og hun dem med fornøden Opdragelse, Klæde og Føde forsørger, ellers indtil de maatte komme i Mands Værge. Derimod Enken lovede at opdrage sine Børn forsvarlig, og efter sin Stand og Vilkor holde dem skikkelig til ære og Lære. Desuden lovede hun at give hver af Børnene 1 Eege Kiste og hver af Døtrene en god Seng af Værdie 24 Rdlr. samt 3 Sølv Spise-Skeer, item den ældste Søn 1 liden Sølv Kruus, den mellemste Søn 2 Sølv Begger, og den yngste Søn 1 mindre Sølv Begger og 3 Sølv Spiseskeer. Endnu lovede Hun at giøre og bekoste Døtrenes Trolovelse og Bryllup samt Sønnernes Brøllups-Frokost i sin Tid. - Forresten lovede Enken at afbetale Sterboets Gield, om nogen maatte opdages, uden fornærmelse eller Afgang for Børnene i nogen Maade, og tilligemed hendes Lauværge og Formyndrene forsikrede saavel herudi som i hvis videre af dette Skifte maatte dependere at holde Skifte forvalteren Anke- og kravesløs - Hvorefter, da ingen havde videre at erindre, Skiftet saaledes blev sluttet og tilendebragt.

Datum Halterup den 30te April 1791.

Bøtker.

Enken med Lauværge:
Christiana Nybroe. Niels Pedersen Faaborg.
Som Curator og formynder for Sønnerne: Niels Pedersen.
Som Formynder for Døtrene: Peder Nielsen.
Niels Sørensen.

Som overværende og til Vitterlighed: Jørgen Christensen. Niels Christensen.

FarMor
Niels JensenAnne Sørensdatter
ÆgteskabBørn
- Christiane Jesdatter Nybroe 01 Mar 1771 - Niels Sørensen
1774 - Anne Sørensdatter
1776 - Ane Magdalene Sørensdatter
Jul 1779 - Karen Ørsted Sørensdatter
1781 - Jes Nybroe Sørensen
1786 - Jens Christian † Sørensen

Søren Nielsen
* 1739
† 1791
Niels Jensen
* 1709
† 30 Okt 1758
Anne Sørensdatter
* 1709
† 1786
Jens Nielsen
-
† 1743


Maren Sørensdatter
-
† 1739
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage24 Mar 2023