Hans Hansen

Stilling : Kirkeværge Hejnsvig Kirke

Noter : Kilde til Tingbøger: geltzer.dk
Johs. Lind, Spurvevænget 41, DK 6710 Esbjerg V

Slavs herreds tingbog 1663:
Torsdag den 5. marts 1663:
Niels Clemendsen i Løvlund tilforordnet i fogeds sted, Gyde Jørgensen i Slav, Jens Olufsen i Almstok. - Blandt de 8 mænd: Søren Jensen i Nebel.

Opnævnt til domsmænd med dommeren: Peder Laursen i Fitting, Mads Greyersen i Skjoldbjerg, Peder Madsen i Hejnsvig, Knud Jensen i Nollund Kloster, Niels Laursen i Elkær, Mikkel Rosen i May (Way?), Peder Christensen i Hindum, Claus Jørgensen i Nebel.
Herredsfogeden, en dom:
Anno 1663 den 5. marts bekendte Poul Hansen, barnefødt i Nebel, som Jørgen Pedersen i Billund, herredsfoged i Slavs herred, fængsligen har anholdt for nogle klæder, en klædekjortel og en lædertrøje med 72 sølvknapper i og en kvindeskørt og en kakudes (?) lue og en par strømper, som han ham har frastjålet imellem den 14. og 15. februar sidst forleden om natten, da han havde lånt ham hus, og da bekendte forskrevne Poul Hansen i hæderlig og vellærde mand hr. Cornelius Jørgensens, Guds ords tjener til Grindsted og Hejnsvig sogne, efter at han ham på sin embeds vegne med det hellige og højværdige alterens sakrament haver betjent, og det udi efterskrevne dannemænds, nemlig Christen Greyrsen i Plovslund, Niels Rasmussen og Niels Pedersen samme sted, Iver Nielsen i Grene, og da bekendte han som efterfølger. Først bekendte han at have frastrjålet forn. Jørgen Pedersens klæder og knapper som forskrevet. Så og (?) luen og strømper haver Peder Madsen i Vollund. - Noch bekendte Poul Hansen, at da polakkerne udrejste, kom der en gammel mand af Bjerre herred i Karen Iver Degns gård i Kolding. Da bad den gamle mand Niels Nissen i Nebel og Jon Nissen i Ågård, at de ville fly hestene forvard. Så skildte de vognen ad i Karen IverDegns gård og tog hestene og red til Nebel med. Og siden derefter, da han kom igen at ville have sine heste igen, da slog de ham ihjel, og fandtes død liggende ved Hede Dam mellem Ågård og Nebel. - Desligeste bekendte Poul Hansen, at han stjal 2 heste fra en mand i Almind, og med ham samme tid var Jesper Siffuebjerg, og solgte de dem, den ene til Jep Møller, som da boede i Donslund mølle. Den anden til en mand vesterude, og fik begge lige mange af pengene. - Ydermere bekendte Poul Hansen, at Iver Sørensen i Stoffdrup ungefær en 2 år siden stjal en hest og en hoppe fra Jørgen Sørensen i Vork, og hoppen solgte han Peder Nielsen i Skanderup i Rosing herred, og hesten solgte han Nis Oumand i Vejen. - Noch bekendte Poul Hansen, at i den fejdetid da sagde folk, at Nis Brun i Bølling og Søren Ballesgård skulle have taget Wolle Mortensens gods den tid, han sad fangen i Frederiksodde, så vel en beslagen vogn. - Noch bekendte Poul Hansen, at hans broder Anders Hansen stjal en brunstjernet hoppe i Vester herred fra en mand i Lund, og den solgte Poul Hansen til en mand i Jerlev ved navn Anders Simonsen. - Noch bekendte Poul Hansen, at den kvinde, som fulgtes med ham, ved navn Maren stjal 15 mark fra Wolle Fynbo i Tastrup. - Idermere bekendte Poul Hansen, at hans broder Simon Hansen stjal 2 heste fra en mand i Rodevad ved navn Anders, og dem solgte Poul Hansen til Hans Hansen i Trøllund. - Alle dette forskrevne bekender jeg Poul Hansen at være i sandhed, som forskrevet står.
Og nu tilspurgte Anders Jørgensen, kgl. maj. ridefoged på Koldinghus, Poul Hansen, om han ingen tyveri mere har bedrevet, end han nu har bekendt, og dersom han vidste mere tyveri, da skulle han nu bekende det. Eller han ville lade mestermanden pine ham, og tænke på hans salighed og have den vel i agt.
Da eftersom Poul Hansen af Nebel her for retten bekender, hvad gods han har stjålet fra forskrevne Jørgen Pedersen i Billund, så vel som er gestændig, hvad bekendelse han udi hr. Cornelius Jørgensens og fire dannemænds nærværelse gjort haver, vidste vi ikke rettere at kende, end forskrevne Poul Hansen bør at straffes på livet til galge og gren, og Jørgen Pedersen sine koster igen at levere. Til vitterlighed med vores signeter eller egne hænder ut supra.

Torsdag den 18. juni 1663:
Blandt de 8 mænd: Peder Mortensen i Donslund mølle.
Hans Hansen i Trøllund, et syn på vegne af børnehuset i Viborg. - Vidner (bl.a. Peder Laursen i Fitting) var med Jens Christensen Biering, børnehusets forstander, og Hans Hansen i Trøllund til syn på efterskrevne gårde den 11. juni 1683:

Slavs herreds tingbog 1664:
Torsdag den 7. juli 1664:
Blandt de 8 mænd: Peder Laursen i Fitting.
Eske Pedersen i Askær, et vidne. - Hans Hansen i Trøllund: 2. pinsedag var han i Plovslund om et forlig og kontrakt med Peder Jensen i Lamborg og Eske Pedersen. Peder Jensen skulle have den halve gård i Plovslund, som Eske Pedersen da påboede, med slig condition, at hr. oberst Poul Benfeld ville unde ham den i fæste. Og hvis Peder Jensen fik gården i fæste, skulle han selv indavle høet til gården. Og kornet, som Eske Pedersen har sået, skal han selv have og lade det tærske på stedet og siden føre det derhen, ham lyster. Og straks på steden fulgtes de ad til Kolding.
Niels Jensen i Grene: Var med i Kolding 3. pinsedag. Så og hørte, at Eske Pedersen oplod og afstod gården for Peder Jensen.

Torsdag den 4. august 1664:
Eske Pedersen i Askær, et vidne. - Peder Laursen i Fitting og Hans Hansen i Trøllund: Fredag for 3 uger siden var de i Kolding hos hr. oberst Poul Benfeld med Eske Pedersen og talte med obersten om det kornavl, som Eske Pedersen, der før var bosiddende i Plovslund, men nu bor i Askær, har på Plovslund mark. Da bekendte obersten for os, at det noksom var i sandhed, at nu sidst forleden pinsehelligdage var Eske Pedersen her i Kolding hos obersten, og da oplod og afstod han den halve gård i Plovslund for en anden mand, som var med Eske Pedersen, ved navn Peder Jensen i Lamborg. Samme tid fæstede Peder Jensen samme halve gård for 5 rigsdaler. - Stævning til obersten.

Torsdag den 22. september 1664:
Peder Jensen i Lamborg, et vidne. - Stævning til Eske Pedersen i Askær og hans tjenestepiger Karen Madsdatter og Maren Nielsdatter samt til Hans Hansen i Trøllund. Niels Jensen i Grene: De to tjenestepiger, Karen og Maren, som har vidnet om kontrakten med Eske Pedersen 2. pinsedag, var ikke til stede og hverken hørte eller så noget deraf. Maren Iversdatter, tjenende i Lamborg, bekræfter Niels Jensens vidnesbyrd.

Torsdag den 27. oktober 1664:
Jens Olufsen i Almstok, en dom på vegne af Anders Madsen i Kolding, provstiskriver over Ribe stift ctr. Niels Laursen i Søgård og Hans Hansen i Trøllund, kirkeværger til Hejnsvig kirke. Han gav Niels Laursen til sag for regnskab af Hejnsvig kirke, hendes indtægter og udgifter siden fjendernes tid, og Hans Hansen for at gøre regnskab sammen med Niels Laursen for 1663. De er pligtige til at stå kirken hver for sig til rette for, hvad tiende og anden indkomst hende med rette kunne tilkomme, og de bør stå kirken til rette for al den skade formedelst deres ophold og forsømmelse med indkomsten at fordre. Item at svare kirken til, hvad bly affalden er. Opsat 6 uger.

Torsdag den 17. november 1664:
Herredsfoged Jørgen Pedersen i Billund en dom ctr. Peder Norby til Donslund for 12 Rdl. - I dommers sted Hans Hansen i Trøllund. - Opsat 3 uger.

Torsdag den 8. december 1664:
Jens Olufsen i Almstok, en dom på vegne af provstiskriver Anders Madsen (opsat fra 27/10). - Herimod mødte i rette Niels Laursen i Askær og svarede: Erbød sig til regnskab med Anders Madsen, når han vil fremlægge retlig kirkeregnskaber, som er gjort før fjendernes tid, og Niels Laursen måtte få sin betaling for, hvad Hejnsvig kirke da blev ham skyldig, eftersom kirkebogen i den fjendtlige tid er blevet borte for mig så vel som mine egne bøger og breve.
Hans Hansen i Trøllund erbød sig til regnskab, så vidt den ham vedkommer, nemlig for 1663.
Dom: Efterdi Niels Lalursen og Hans Hansen erbyder sig til regnskab, så skal de gøre regnskab hver for sin anpart.

Slavs herreds tingbog 1668:
Torsdag den 13. februar 1668:
Anders Madsen, forvalter på Farup, hans fuldmægtige Peder Laursen i Almstok, en dom (opsat fra 29/12-67) ctr. Hans Hansen i Trøllund og Niels Laursen i Søgård. - Peder Laursen fremlagde skriftligt indlæg: De rester med kirkens regnskab af Hejnsvig sogn i mange år. Mener, at de straks bør gøre deres kirkeregnskab klart eller lide dele.
Hans Hansen og Niels Laursen mødte og svarede, at det ikke skulle dem overbevises, at Anders Hansen eller nogen har været ved Hejnsvig kirke og begæret regnskab, men når han vil komme til kirken og bese kirkens store fornødenhed, så vil de gerne gøre regnskab for den ringe del, de har fået på kirkens vegne.
Dom: De bør gøre deres regnskab på tilbørlige steder, når Anders Madsen derom dem anmoder eller besøge

Torsdag den 17. september 1668:
Blandt de 8 mænd: Mads Greyrsen i Skjoldbjerg, Peder Laursen i Almstok.
Jens Laursen, sidehaftig på Lønborggård, hans fuldmægtige Jep Jensen i Lønborg by, et vidne. - En karl fra Lønborg og Niels Clemendsen i Løvlund vidner, at de så og hørte i Trøllund den 17. juni, at Jens Laursen på Lønborggård afkøbte Hans Hansen i Trøllund 10 okser af tretten, hvilken han ville tage af tretten, og skulle give for parret halvnittende rdl. og hans hustru en halv rdl., og gav straks på købet 6 rdl og hans hustru 2 mk. Samme dag var de i Askær, og der afkøbte Jens Laursen Eske Pedersen otte okser af ti, hvilken han ville, parret for fem og tyve slettedaler, og gav straks på købet 10 slettedaler og hans hustru 1 daler, som hun skulle have oven i købet. og samme tid lovede Hans Hansen og Eske Pedersen, at samme okser skulle blive gående på græsning hos dem, til de skulle sættes på foder, som skulle være en 14 dage efter Mikkelsdag, og Jens Laursen dem de resterende penge derforinden at betale. Vidnerne var i Trøllund den 3. september og tilbød at betale de resterende penge i gode hele rigsdaler i Hans Hansens hus i hans hustrus påhør, og da begærede, at hun eller hendes mand ville modtage dem, men (hun) vedgik og beklagede, at samme ti okser var solgt til en anden, og de havde fået tyve rigsdaler -- mere end de skulle have af Jens Laursen. - Samme dag hos Eske Pedersen i Askær og tilbød ham de resterende penge. Han ville ikke modtage dem, men bekendte, at de 8 okser var solgt til en anden.

Slavs herreds tingbog 1671:
Torsdag den 14. september 1671:
Blandt de 8 mænd: Søren Jensen, Peder Bertelsen, Niels Pedersen, Hans Pedersen, Jens Madsen, Willum Jensen i Vorbasse, Søren Christensen i Rankenbjerg, Claus Jørgensen i Høllet.
Mads Gregersen i Skjoldbjerg, Hans Hansen i Trøllund og Mikkel Madsen i Grene, et syn. - Stævning til Jahan Peders i Almstok, Else Sørensdatter i Plovslund, Niels Lassen og Jens --- i Plovslund, Christen Gregersen og Gregers Christensen i Plovslund. - Nogle synsmænd var i Skjoldbjerg eng. Den var meget trekket og opædt af kvæg, og den var så blød, at den ej kunne tåle at trekkes enten vinter eller sommer, høst eller vår. - Ligeså Trøllund enge og Grene enge.

Torsdag den 12. oktober 1671:
Mads Gregersen i Skjoldbjerg forbød til 4. ting alle Plovslund mænd (alle navne nævnt) at drive deres kvæg over hans enge. Hans Hansen i Trøllund ligeså.


ÆgteskabBørn
- N.N. N.N. Datter Omk 1658 - Hans (gamle) Trøllund
Omk 1668 - Niels Hansen Trøllund

Hans Hansen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022