Peder Mortensen Grum

DatoStedKilde
Født :22 Feb 1572Åstrup, Åstrup sogn, Ribe amt-
Død :30 Apr 1631Trondhjem-
Begravet :03 Maj 1631Vor Frue Kirke, Trondhjem-
Gift1618Kirstine Nielsdatter, død eft.1660-

Alder : 59
Stilling : Laugmand i Trondhjem

Noter : Peder Mortenssøn Grum
Usikker etterslekt.
Lauruts Ploug Borberg: Slægtebog over Familen Borberg Med Oplysninger om ....:
Ble som barn satt i Latinskole (trolig Ribe) men "hans Ingenium oc Nemme vilde ikke falde dertil". Omflyttes da til Dansk Skole til sitt 15. år (1587).
Kom deretter i tjeneste som Dreng og Håndskriver hos adelsmannen Jacob Trolle til Sonerup på Sjælland.
Da Jacob Trolle fikk Trondhjem len, overdrog han til Grum å lede lenets skrivestue på Kongsgården i Trondhjem til sin død 1601.
Etter å ha avlagt regnskap inntil 1603 reiste han til Danmark. På Christian IV's bror, Hertug Ulrichs anbefaling han - etter igjen å være dradd til Trondhjem - av den nye lensmannen Sten Bille, utnevnt til fogd i Jemtland. I Jemtland ble Grum i 8 år, tilKalmarkrigen brøt ut 1611, og svenskene overtok provinsen. Da begav han seg til Trondhjem og ble av lensmannen under krigen brukt som sendebud til kongens kansler Christian Friis i Kjøbenhavn.
1612 utnevnte Hr. Sten Bille ham til fogd i Fosen len. Han hadde denne stillingen til 1619.
Da Jacob Pedersøn "skal være endel bedaget skrøpelig mann", så han ikke lenger kunne forestå lagmannsbestillingen, og selv ba om å bli entlediget, ble fogd i Nordmøre, Peder Grum, ansatt i hans sted 22. februar 1623 (N.R.R. V, 226).
22/2-1623 utnevnt til lagmann i Trondhjem og Jemtland.
Andre kilder:
Han var skriver på Trondheim gård i 7 år.
Nevnt 28/10-1604 da han bevitnet et tingbrev (DN XIV s.157), og ifølge hans gravskrift så skulle han ha vært fogd over Jemtland len i 7 år, og han må da ha blitt fogd nettop i 1604. Senere ble han fogd over Nordmøre len.
Her hadde han søkt å bereike seg mest mulig ved ulovlig beskatning og almuen klaget til lensherren Tage Thott, som tok seg av deres sak og gav dem erstatning for hva Peder Grum ulovlig hadde avkrevd dem. Da Peder Grum døde 1632, uten å ha betalt igjen disse pengene, må hans enke, Kristen Nielsdatter, betale 700 rdl. som straff og erstatning. Hun sitter igjen med svære eiendommer og synes selv å være meget driftig i å formere sin eiendom.
Nevnes som fogd i lensregnapene 1609 og 1611.
Han var lagmann i Trondheim 22/2-1623 (NRR bd.V s.296) og i Jemtland 1625. Stod i embetet til sin død 30/-1631.
Født i Astrup (Jylland) 22/2-1572 og var først sogneprest der.
Grums likferd i Trondhjem Frue Kirke 3/5-1631. Schelderups fyldige likpreken er gjengitt i:
Lauruts Ploug Borberg: Slægtebog over Familen Borberg Med Oplysninger om ....
Boet ble delt mellom hans hustru Kristine (Kiersten) og hans bror Niels (i Danmark). Broberg antyder i en parentes (Ingen barn?), men det må være feil. I 1684 ble det holdt skifte etter Hans Pedersen Leth og Karen Pettersdatter Grum.
Datteren Karen kan ha vært umyndig, og hennes arvedel kan ha blitt ivaretatt av moren Kristine.
Hans bror Poul var død (1619), og om søster Karine levde vites ikke. Broren Niels kan ha ivaretatt eventuelle arvedeler for dem. De hadde hele livet bodd i Danmark.
NORSKE LENSREKNESKAPSBØKER 1548-1567, utgitt av Riksarkivet, bind VI, side 39:
Peder Grym paa Suinmouffue b vij march smør
NORSKE LENSREKNESKAPSBØKER 1548-1567, utgitt av Riksarkivet, bind V
Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, Oslo 1943.
Kronnenns finde schatt aff nordlanndske len 1567 :
Side 245 aff Tiidsfiord: Annders Grymmsen 1/2 otterskinn (slektning?)
Side 245 aff Offotz fiord: Grym Nielsen 1/2 daller (slektning?)
Side 248 aff Oxze fiord: Niels Grym j daller (slektning?)
Side 251 Kronnenns restanntzs finnde skatt aff Saltenn: Grym Nielsenn 1/2 daller
Jonn Grymsenn j dyneuerd
Diplomatarium Norvegicum VIII, Bergen, 16 september 1527, side 573 nevner Pedher Grym.
Diplomatarium Norvegicum XIV, Stockholm, 15 oktober 1527, nr 585, side 557:
Kong Gustav af Sverige anmoder atter Erkebiskop Olaf af Trondhjem om at gribe den fra Dalerne til Norge indkomne Skalk (den foregivne Nils Sture) tillige med Peder Grum, saa at de i Henhold til Overenstkomsten i Malmø kunne komme i hans Hænder.
Diplomatarium Norvegicum XIV, Stockholm, 21 oktober 1527, nr 587, side 559:
Kong Gustav af Sverige takker Erkebiskop Olaf af Trondhjem for Hjemsendelsen af Hr. Peder Kantzler og M.Knud Erikssøn samt fornyer sin Anmodning om at faa den Bedrager, der kalder sig Hr. Sten Stures Søn, tillige med Peder Grum anholde og udleverede i Henhold til Malmørecessen.
Embetsmenn i Midt-Norge 1536-1660.
Side 90. Skrivere på Trondheimsgård:
1597-1604
Peder Mortensen Grum.
Nevnes i lensregneskapet som den som kvitterte for Trondheimsgård i 1599/1600 (lens2.2). Også nevnt som skriver der 6. juli 1599. I hans gravskrift heter det at han kom med Trolle i 1596 og at han var skriver i 7 år. Han ble senere fogd både i Jemtland og Møre. Ble også lagmann i Trondheim.

FarMor
Morten Poulsen GrumAnne Nielsdatter

Peder Mortensen Grum
* 22 Feb 1572
† 30 Apr 1631
Morten Poulsen Grum
* Eft 1530
† 01 Jan 1616
Anne Nielsdatter
* Omk 1530
† Eft 1615
Poul Grumme
* Omk 1495
† Omk 1559-
-
-
--
-
Grumme Pedersen
* Omk 1450 - † Eft 1514

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022