Andreas Wøldike

DatoStedKilde
Født :30 Jan 1752Gl.Haderslev , Haderslev amtDansk biografisk Leksikon
Døbt :02 Feb 1752HaderslevMichael Erichsen, Vejby (1)
Død :29 Dec 1836Præstegården,St. Heddinge by og sogn, Præstø amtwww.sadolins.com (1)
Begravet :06 Jan 1837St. HeddingeMichael Erichsen, Vejby (1)
GiftOmk 17772. g.10 nov.1789, 3. g. 1812-

Alder : 84
Stilling : Cand. theol., Sognepræst til Store Heddinge og Højerup, Præstø amt

Noter : Dansk biografisk Lexikon:
Wøldike, Andreas, 1752-1836, Præst, var Søn af Provst Peder W.
den yngre og Anna Cathrine f. Arnkiel (d. 1767).
Han blev født i Haderslev 27. Jan. (i Følge Daabsattest 30. Jan.)
1752 og undervistes i Haderslev Skole. Efter sin Moders Død
maatte han sikkert have afbrudt den studerende Bane,
hvis han ikke i Grev J. H. E. Bernstorff havde fundet en trofast Støtte,
om ikke unddroges ham, før Greven forlod Danmark.
1769 blev han Student i Kjøbenhavn og kom i Huset hos
Professor J. C. Kall IX, 86) - der var gift med hans Søskendebarn
- indtil han 1770 fik Regensen.A
Aaret efter kom han paa Borchs Kollegium. Medens han laa paa Kollegiet som theologisk
Student, var han Kabinetsprædikant, først paa Kokkedal (ved
Hørsholm) hos Gehejmeraad, Amtmand H. v. Levetzow (X, 244), senere
hos Stiftamtmand, Greve E. C. Knuth (IX, 298), der var gift med
Komtesse Moltke, som 1776 blev Dekanesse i Vallø. Der blev
stillet ham i Udsigt at kunne blive Gesandtskabspræst i St.
Petersborg, og for at kunne opnaa denne Stilling skyndte han sig nu
at absolvere theologisk Attestats, som han længe havde opsat.
Han blev Kandidat 1776; men imidlertid var Gesandten i St.
Petersborg bleven forflyttet, og den vakte Forhaabning bristede. Han
tog saa som Huslærer til Jylland et halvt Aar; men da Embedet
som Stiftspræst paa Vallø blev ledigt i Foraaret 1777, blev han
ved Hjælp af sin ovenfor anførte Forbindelse befordret til dette
Kald og giftede sig med Anna Hedevig Jacobsen (f. 1751 d. 1788),
Datter af kongl. Fiskemester og Ejer af Rungsted Kro Ole J.
Han havde lært hende at kjende ved sine Besøg hos Digteren
Johs. Ewald, som har besunget hende (hendes Portræt i P. Hansens
Litteraturhistorie II); det er dog urigtigt, naar flere
Litterærhistorikere have villet identificere hende med Gjenstanden for Ewalds
ulykkelige Kjærlighed i Rungsted. 1787 forflyttedes W. til Sognekaldet
ved St. Mariæ Kirke i Helsingør og allerede 2 Aar efter
til det store Præsteembede i Storeheddinge. Her virkede han i
henved et halvt Hundredaar. Han døde som Jubellærer 29. Dec.
1836. En stor Del Prædikener og Lejlighedstaler foreligger i
Trykken fra hans Haand. Efter sin 1. Hustrus Død ægtede han 1789
Anna Christiane Dorothea Bræstrup (f. 1754 d. 1809), Datter af
Hofmaler og Forgylder J. C. B., og efter hendes Død indgik han 1812
sit 3. Ægteskab, med Dorothea Wium Langemach (f. 1767 d. 1846
i Kjøbenhavn), Datter af Kjøbmand Hans L. i Kalundborg.


FarMor
Peder Pedersen WøldikeAnne Cathrine Andreasdatter Arnkiel
ÆgteskabBørn
- Anna Hedevig Olesdatter Jacobsen -
- Anne Christiane Dorothea Bræstrup -
- Dorothea Wium Langemach -

Andreas Wøldike
* 30 Jan 1752
† 29 Dec 1836
Peder Pedersen Wøldike
* 17 okt 1692
† 14 Maj 1759
Anne Cathrine Andreasdatter Arnkiel
* 1707
† 15 Jan 1767
Peder Andersen Wøldike
* 1654
† 31 Aug 1725


Catharina Magdalene Buch
* Omk 1654
† 1731Andreas Pedersen Arnkiel
* 1657
† 22 Jan 1707


Cathrine Lorentzen
* 13 Feb 1676
-
Andreas Wøldike
* 1620 - † 12 Feb 1707
Regine Petri Böhme
* 12 Okt 1633 - † 16 Mar 1680

Hans Janus Jacobsen Buch
* 1620 - † 26 Dec 1684
Magdalene Dor. Nicolausdatter Heniochus
* 1620 - † Eft 1664

Arnkiel
- - -

- - -

Christian Lorentzen
* 1626 - † 1688
Anna Nikolaisdatter Brandt
* 23 Feb 1649 - † 1718

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022