Bartram * Buchwald

DatoStedKilde
Født :12 Aug 1669Østtoft, Østtoft sogn, Laalannd-
Død :05 Apr 1736Sønder Galten, Århus amtKB Galten- Århus amt (1)
Begravet :09 Apr 1736GaltenKB Galten- Århus amt (1)
Gift07 Okt 1712Sønder GaltenKB Galten- Århus amt (1)

Alder : 66
Stilling : Kongelig skov- og jagtsessionsskriver (dommerfuldmægtig) for Jylland og Fyn

Noter : 1712:
Blev gift i hjemmet i Galten, Fredag d. 7 Okt. 1712.
Se opslag 43 i Galten Sogns Kirkebog, Aarhus Amt.

Skanderborg og Åkær amter
Skifteprotokol
1730-1770
B 5 C - 213

13 Bartram Buchwaldt, skov- og jagtsessionsskriver i Galten. 23.4.1736, fol.31B.
E: Margrethe Arenkild. Testamente. Arv til enkens søster Marie Arenkild.
(Samme skifte i B5C-221 lbnr.1276).
Søgården i Galten blev overtaget af mademoiselle Muselle Arnkiel, som kort efter "i sin egen stue" blev gift med Bartram Buchwaldt. Hans titel var kongelig skov- og jagtsessionsskriver (dommerfuldmægtig) for Jylland og Fyn, og hans opgave har været at medvirke ved de hyppige retssager om overgreb på kongens skov- og jagtrettigheder.

Om Buchwald -familiens liv og virke ved vi ikke stort, for der er ingen skandaløs retssag til at kaste lys over det. Men at der var tale om folk af en ganske anden kaliber end Claus Jessen, kan der ikke herske tvivl om. Efter at have levet en menneskealder i byen oprettede de et testamente, ifølge hvilket de skænkede et hus til at holde skole i "for de mange fattige folks børn, som var i byen", og desuden en kapital på 600 rigsdaler, hvis renter skulle gå til lærerløn og skolehusets vedligeholdelse. Legatet står nu 250 år stadig ved magt og udbetales hvert år til skoleinspektøren på Gyvelhøjskolen - men inflationen har reduceret udbyttet til 17,20 kr.
(Fra Annales - Galten egnsarkivs årsskrift nr. 4 1984 og fra jubilæumsskriftet "Galten kirke 1884-1984")Breve til stiftsamtmanden i Århus stift,
Havreballegård og Stjernholm amter 1682- 1799
- incl Kalø amt 1682 - 1683.

3die del pakker no 8 - 9

Landsarkivet i Viborg: B5A 69-70 år 1743 -1757.

Fra Frederik den Femte, Christiansborg. Eftersom han under dags dato,
har forundt Margretha Arnekiel, afgangne Skov og Jagt sessions skriver
Bartram Buchwaldts efterleverske i Århus, bevilling til på ustemplet papir,
at udføre en sag mod alle vedkommende angående 600 rdr, som hendes lavværge
Birkedommer Johannes Snell, skal have formået hende til at låne Mathias
Sorterup, farver i Skanderborg, imod obligation og pant i hans gård og farveri.
Stiftamtmanden pålægges, at anordne hende en fri Prokurator, der efter hendes
meddelte Beneficium paupertatis, kan føre hendes sag. 27 december 1748.

Fra F5tus, Christiansborg - kopi sign af Holstein. Henviser til memorial
af 29 marts fra Margarete Arenkiel, afg Skov og Jagtsessions skriver Bartram
Buchwaltz enke, som siden ligeledes er afgået ved døden, hvori hun har andraget
at der mellem dem er oprettet og den 23 april 1736 confirmeret testamente,
efter hvilket hun, siden hun ikke efterlader sig livsarvinger har bestemt,
at alt hvad hun måtte efterlade sig skal gå til Guds ære og Galten Kirkes
prydelse, ligesom hun også ved fundatz af 1 januar indeværende år har givet
10 fag hus til at holde Skole i, for nævnte Sogns fattige inderstes børn,
til deres christelige opdragelse i Guds frygt, uden at Skoleholderen derfor
måtte kræve betaling, der foruden legeret 600 rdr courant, hvoraf Skoleholderen
årligt skal nyde renten, såvel som løn som til at holde huset vedlige og i
forsvarlig stand. Men da hun frygter, at Skoleholderen ikke deraf skal kunne
få sit levebrød, og hun har givet alt hvad hun ejede til Guds ære og de fattiges
tarv, så har hun alligevel bedt [Kongen] om, at Skoleholderen må forundes og til
lægges den udvisning i Skoven til ildebrand, som hun i sin levetid var forundt.
Henviser derefter til indhentede efterretninger fra Jægermester Gram og
Stiftamtmanden, hvorefter det af Grams indsendte erfares, at [under] Kongens
sal farfader, er Galten By inddelt til den i Storring Sogn og By indrettede
Skole, der som andre Skoler i det Skanderborgske distrikt, nyder 3 Skovlæs
brændeved, så om end Skoven kunne tåle den ansøgte udvisning, ville det dog
gøre noget anseligt, at først Skolen i Storring skulle have 3 og siden nævnte
Skole i Galten 4 Skovlæs brænde, da foruden at Skovene ved Galten skal være få
og meget tynde, og det ikke ville være Skoleholderen til nytte, hvis udvisningen
skulle ske i Ry Skove, hvor det ville blive alt for bekosteligt at få dette hjem,
altså kan ansøgningen ikke accorderes. Men da det af Stiftamtmandens erklæring
fornemmes, at nogle af Bymændene har declareret, at det i henseende til vejens
længde fra Galten til Storring, og især om vinteren, er vanskelig for deres små
børn at komme til den Kongelige Skole, vil de af den grund ikke vægre sig ved at
græsse 2 Køer og 10 Får for den tilkommende Skoleholder og tillige give ham
nogle tørv til ildebrand, hvorefter Kongen bevilger, at Skoleholderen i Galten
må nyde det af bønderne tilbudte, hvorimod han skal være forpligtet til, lige
såvel at læse for de mindste af gårdmændenes som for de fattige inderstes børn,
derefter Stiftamtmanden allernådigst haver at rette. 25 oktober 1754.

Fra Christian den Syvende, Christiansborg. Da Sognepræsten for Storring, Stjær
og Galten menigheder Hr Mathias Thistrup, allerunderdanigst har andraget, at
ved en af Margareta Arnkiil, forrige Skov og Jagtsessions skriver, afgangne
Bertram Buchwalds efterleverske, under 1 januar 1754 oprettet fundation, har
hun dels stiftet en Skole for fattige inderstes børn i Galten Sogn og dertil
skænket et hus i samme By, samt en capital på 600 rdr, hvor af Skoleholderen
skal nyde den årlige rente, til såvel løn som husets vedligeholdelse, desuden
100 rdr, hvis årlige renter skal anvendes til hendes begravelse og Ephitabhies
vedligeholdelse. Men nu behøver Skolehuset en hovedreparation, hvis omkostninger
Skoleholderen, formedelst hans ringe indkomster og ellers trykkende
omstændigheder, ikke efter fundationen, er i stand til at bestride, medens
begravelset og Ephitaphium er forsvarligt vedligeholdt, og derfor ikke behøver
nogen reparation, og der af denne capitals renter endog haves 30 rdr i behold,
hvorefter Kongen med henvisning til ansøgningen, samt indhentet erklæring fra
Hee og Guldberg bevilger, at der af nævnte overskud må anvendes 20 rdr til
Skolens reparation, ligesom overskuddet af samme, dog således, at der altid
henstår 10 rdr til, at afhjælpe uventede udgifter til begravelset og
Ephitaphiummet. 28 september 1787.


DEN OPRINDELIGE KIRKE I GALTEN fra ca. 1160-1884, hvorefter den blev revet ned, og en ny opført på samme sted.
Når man i årene lige forud for kirkens nedrivning trådte ind i kirkens skib, havde man lige foran sig familien Buchwalds begravelsessted. Det blev indrettet som en åben begravelse, da kongelig jagt- og skovsessionsskriver for det kongelige gods i Jylland og på Fyn, Bartram Buchwald, døde i 1736. For at skaffe plads til denne begravelse var det nødvendigt at fjerne to kirkestole til venstre for indgangen oven over begravelsesstedet, der også kom til at rumme Bartram Buchwalds hustru, Margrethe Arnkiel, der døde i 1745, samt hans svigerinde. Inskriptionstavlen, der fortalte, hvem begravelsen rummede, kan endnu ses i kirken. Selve begravelsen er flyttet til et gravkammer under den nye kirkes kor. Kisterne var på det tidspunkt i en meget ringe forfatning. Efter sigende havde de tre kister på låget skrifttavler af træ af form som oprullede pergamentblade. Ved indlæggelse af fjernvarme i Galten kirke i 1967 faldt en del af loftet over gravhvælvingen ned. Man skulle da kunne have set resterne af kisterne, nogle ben og kranium samt på en af kisterne en ca. 20 cm. lang skjoldformet sølvplade. Ved en senere lejlighed trådte en dreng gennem kammerets loft, og åbningen blev nu dækket med brædder og lukket med beton.
Ægteparret har skænket kirken lysekronen i koret (og et lys legat hertil) og altersølvet. De blev begravet i den oprindelige kirkebygning og ved bygningen af den nye kirke, blev deres kister sat ned under gulvet i koret. Et epitafium over Buchwald og Arnkiel, som Margrethe Arnkiel lod ophænge i kirken i 1741 kan i dag ses på Koldinghus Museum, men i kirken hænger stadig deres våbenskjolde og en mindetavle på skibets vestvæg, ligesom lysekrone og altersølv stadig er i brug.

(Fra Annales - Galten egnsarkivs årsskrift nr. 4 1984 og fra jubilæumsskriftet "Galten kirke 1884-1984")

Mindetavle:
Tavlen er udskåret i eet stykke egetræ. Den måler 98x134 cm. og består af en let hvælvet oval plade indrammet af et knækket bånd med akantus blade, der foroven bærer en krone, forneden dækker to krydsende palmegrene. Både den brogede staffering og indskriften er fornyet flere gange.
Indskriften er: Her indenfor hviler vad Jordisk var af den nu Salige Bartram Buchwaldt, fordom Kongelig Skov-vagt og sessionsskriver over Jylland -Fyen. Født i Østtoft Sogn i Laalannd den 12. August 1669, død den 5te April 1736 her i sønder Galten med sind(!) Elskelige Hustrue, Salig Md. Margrete Arenkiel, født i Toldsted i Synder Jylland, og blev her begravet i hindes Alder 70 aar, samt hindes kjære Søster Jmf. Marine Arenkiel, som og her blev begravet i hindes Alder 64 Aar" "I stelle(!) Fromhed har de samtligen levet, Retsind og Kjærlighed stod dem i Hjærtet skrevet, Tolmodighed(!) og Tro har prydet deres Aar, Iklædt Retfærdighed de nu for Tronen staaer.

Våbenskjolde:
De to våbenskjolde er ca. 32 cm høje, skåret i blødt træ, med borgerlige våben for Buchwald og Arnkiel. Bartram Buchwald var præstesøn. Faderen døde kort tid efter hans fødsel. Slægten var af uægte adel, der som våbenmærke brugte en sølv -buk og et grønt træ på blå grund. Hjelm tegnet er et bukke hoved. Bukkehjelmtegnet er nyskåret efter 1885. Guld og farver er gentagne gange opfrisket. Margrethe Arnkiel var af gottorpsk tolder slægt. Også hun mistede sin far kort tid efter sin fødsel. Hendes slægt var forbundet med adelsslægten "Urne" og brugte som den et våbenmærke, der viste en forgyldt og en befjeret ørnefod på blå grund. Hjelm tegnet var et ørnehoved.FarMor
Bertram Bertramsen BuchwaldElline Plum
ÆgteskabBørn
- Margrethe * Arnkiel -

Bartram * Buchwald
* 12 Aug 1669
† 05 Apr 1736
Bertram Bertramsen Buchwald
* 1622
† 1669
Elline Plum
* 18 Nov 1632
-
Bertram Caspersen von Buchwald
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022