Harald Valdemar Rasmussen

DatoStedKilde
Født :07 Jan 1821Sparretorn, Føns sogn, Odense amtDansk biografisk Leksikon
Død :13 Nov 1891--
Gift26 Apr 1848--

Alder : 70
Stilling : Præst i Halk, dansklærer / sprogkyndig, professor, R.* 1888, Dannebmd.

Noter : Adjunkt v. Metropolitanskolen, København
Ridder af O88
Dannebrogsmand

Rasmussen, Har. Vald.

Han blev født 7. Jan.1821. Den første Undervisning fik han hos sin Morbroder, den
senere Provst i Lumby, Hald, 1834 kom han i Odense Latinskole,
og fra den blev han dimitteret 1839. 1843 blev han theologisk
Kandidat, og de følgende Aar tilbragte han i Kjøbenhavn som
Lærer, navnlig i det v. Westenske Institut, og som Manuduktør i
Filosofi til anden Examen. I sin Fritid studerede han særlig dansk
Sprog og Litteratur. 1847 blev han Adjunkt ved Metropolitanskolen,
og 26. April 1848 ægtede han Hulda Karen Marie Amalie Arnkiel
(† 27. Nov. 1874), Datter af Malermester A. 1851 blev han Præst
i Halk, i1/2 Mil fra Haderslev, og dermed begyndte et helt nyt
Afsnit af hans Liv. Af S. Kierkegaard havde den unge Præst
lært, at «Sandhed er Inderlighed», og af ham havde han ogsaa
faaet Øjet skærpet for alle Former af Skinkristendom. I den sønder-
jyske Præstegaard fortsatte han sine Studier af Modersmaalet, og
med de sønderjyske Bønder, navnlig Nis Lorenzen fra Lilholt
(X, 384), hvis Levned han senere skrev (Haderslev 1861), førte han
et gjensidig befrugtende Samliv. Paa Grund af sit stærkt ud-
prægede danske Sindelag var han en af de første Præster, Preus-
serne fordrev; i Okt. 1864 maatte han med sin Hustru og 8 Børn
rejse til Kjøbenhavn for igjen at friste Livet som Lærer, navnlig i
Pigeskoler. Han blev senere, som Examinator i Dansk, Medlem
af Examenskommissionen for Skolelærere og Skolelærerinder, var
Medstifter af «Dansklærerforeningen» og en af Lederne af «Ud-
valget for Folkeoplysningens Fremme». For dette udgav han et
Par smaa Bøger, der have vundet en ret betydelig Udbredelse
(«Danske Ordsprog», 3. Opl. 1887-, «Fortællende Digte over Æmner
fra Livet i Danmark gjennem Tiderne», 2. Opl. 1889). Hovedsagen
for ham var dog Lærergjerningen. Med uopslidelig Kraft og aldrig
svigtende Livlighed kunde han Dag ud og Dag ind, fra Morgen
til Aften, gjøre sit bedste for at vække og hæve sine Elevers
Kjærlighed til de danske Klassikere, som han selv elskede saa højt
og kjendte saa godt, og for at lære dem at bruge Modersmaalet
med Renhed og Ynde. Efter et langt Liv i trofast Arbejde døde
han 13. Nov. 1891. 1884 havde han modtaget Professortitel.

Illustr. Tid. 1891-92, Nr. 9. Til Minde om Proff. H. V. R. (1897).

Fr. Nielsen.


FarMor
Ludvig Julius RasmussenCaroline Hald
ÆgteskabBørn
- Hulda Karen Marie Amalie Arnkiel 20 Jul 1849 - Helga Louise Amalie Rasmussen
02 Mar 1852 - Agnete Marie Elisabeth Rasmussen
28 Aug 1853 - Harald Christian Rasmussen
24 Maj 1855 - Aage Henning Michael Rasmussen
23 Feb 1857 - Anker Frode Rasmussen
31 Jul 1859 - Gudrun Marie Rasmussen
16 Maj 1861 - Axel Valdemar † Rasmussen
01 Jan 1863 - Hulda Sigrid Rasmussen

Harald Valdemar Rasmussen
* 07 Jan 1821
† 13 Nov 1891
Ludvig Julius Rasmussen
* 1784
† 1850
Caroline Hald
-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022