Bjørn Olufsen - Stensgaard- Bjørn

DatoStedKilde
Død :Eft 1433-Holger Hertzum

Stilling : Ridder og rigsråd

Noter : Noter af Holger Hertzum:
Danmarks Riges breve 4.rk., 4.bd., side 203 år 1390 17/12: Henning Podebusk, ridder, og hans hustru Kristine Timmesdatter oplader hovedgården Langholm med alle tilliggender til Bjørn Olufsen.

. Hr. Bjørn Olufsen til Stensgaard, nævnes 1381, var 1382 en af Forloverne for Dronning Margrete til Henrik Wardenberg og Paaskedag gav 1394 Gods til et Par Altere i Kjøge for sin og sin Husfrues Sjæl, var 1396 en af Dronningens Forlovere ved Forliget paa Lindholm, Rigsraad, men endnu kun Væbner, var 1397 Ridder og forseglede i Kalmar Brevet om Kong Eriks Kongevalg og ligeledes Aaret efter Forbundet med den tyske Ordens Hærmester, var 1402 Lehnsmand paa Næsbyhoved, trættede 1407 med Bisp Peder i Roskilde angaaende Hjortholm og tilskjødede 1409 samme Biskop al sin Rettighed i Havegaard og Egemark, var s. A. Lehnsmand paa Vordingborg, deltog 1411 og 1412 i Forhandlingerne med Hertugdøm­rnerne, er mulig den "Børre Oluffssen von Eschenberg", som 1423 forseglede Forbundet i Kjøbenhavn med de vendiske Stæder, var 1425 en af Dommerne mellem Dronning Philippa og Biskop Bos Arvinger, stiftede 1433 Mes-ser i St. Hans Kloster i Odense for Dronning Margretes, sin egen og sine Slægt-ninges Sjæle, † kort efter; Skiftet holdtes 1449; g. 1. m. (?), 2. m. Elsebe Hen-ningsdatter (Kabel) til Nielstrup (Sunds H.), der endnu levede 1462 (hun g. 1. m. Hr. Claus von Witzen, 3. m. Gert Bryske, † 28. Juli 1441). Børn:


C.F.Bricka: Dansk biografisk lexikon, bd. II, side 359:
Bjørn, Bjørn Olufsen, -1400-, Rigsraad, Søn af nedennævnte Oluf Bjørnsen B., efter hvem han arvede Slægtens Stamsæde Stensgaard. Allerede 1382 var han en rig og anset Mand, der endog optraadte som Forlover for selve Dronningen ved en større Pantsættelse. Som saadan nævnes han ogsaa i Forliget paa Lindholm og var da Rigsraad. Kort efter blev han Ridder. Ligesom sin nedennævnte Broder, Hr. Johan, var han Aaret efter tilstede ved Kongevalget i Kalmar. 1402 var han Lensmand paa Næsbyhoved og 1409 paa Vordingborg. Derefter deltog han i Aarene 1411-12 i Forhandlingerne med Hertugdømmerne og var 1425 en af Dommerne i Trætten mellem Dronning Philippa og Arvingerne efter Biskop Bo i Aarhus. Endnu 1433 levede Hr. B. O., der da stiftede Messer for Dronning Margrethes, sin og sine Slægtningers Sjæle i St. Hans Kloster i Odense; kort efter synes han at være død i en temmelig høj Alder. Hr. B. O. var vistnok flere Gange gift, sidst med Hr. Claus v. Witzens Enke, Elsebe Henningsdatter (Kabel) til Nielstrup i Fyn, der efter hans Død ægtede Gert Bryske. Danmarks Adels Aarbog 1887 S. 89. Thiset.

FarMor
Oluf - Stensgaard - BjørnsenHille Molkte
ÆgteskabBørn
- NN. Omk 1376 - Jachim -af Steensgaard- Bjørnsen
- Elsebe Kabel - - Johan Bjørnsen -af Stensgaard- Bjørn

Bjørn Olufsen - Stensgaard- Bjørn
-
† Eft 1433
Oluf - Stensgaard - Bjørnsen
* Omk 1335
† 1381
Hille Molkte
-
† Eft 1381
Bjørn -Steensgaard- Olufsen
* 1310
† Eft 1343-
-
-
--
-
Oluf Bjørnsen
* Omk 1290 - † 1343

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022