Christen Jensen Nybroe

DatoStedKilde
Født :1670Varde, Sct. Nicolai sogn, Ribe amt-
Død :1718Varde-
Begravet :19 Jul 1718Varde-

Alder : 48

Noter : Afskrift af skifte efter Christen Jensen Nybroes død.

I Varde købstads skifteprotokol 1698 - 1724, fol. 426, er der indført følgende skifte efter Christen Jensen Nybroe:

Anno 1723 Tirsdagen den 22de Junij Indfandt sig efter Paa Eskning af Enchen udi afgangne Sal. Hr. Christen Nybroes sterfboe Paa Samptl. Magistratens Vegne Raadmand Stephan Pedersen, Byefogden Christen Hiørning, Byeskriveren Jørgen Biørn tilligemed tiltagende 2de Vorderings Mænd, Nafnl. Hans Hansen og Peder Sørensen Vadskiær, til at Registere og Vordere hendes Sal. Mands efterlatte Sterfboes Midler sampt Skifte og deeling at foretage imellem Enchen og hendis 3de Børn, Nafnl. Jes Christensen, nu 19 Aar gammel, Niels Christensen, 13 Aar, og Pigen Kiersten Christensdatter, 9 Aar gl., hvor Da blef Registeret, som følger:

Rdlr. Mk. Sk.
Udi Døernsen (Stuehuset):
1 Egebord 1 0 0
1 Liden firkantet Skrin med Laas for 0 3 8
1 gl. Ege Kiste med fyr loeg 2 2 0
2 liden træe stolle 0 0 8
1 Papiir Kober 0 0 4
1 blaae steen Krus 0 0 8
1 fir Kanted flaske 0 0 8
1 Botellie 0 0 4
1 glas 0 0 6
1 stand tønde 0 1 0
1 Spind Rock 0 1 0
2de Kilsker 0 2 0
1 lld tang 0 0 8
1 gl. Kar 0 0 12
1 gl. bærs bars 0 0 2
1 stie til loften 0 0 8
1 uden gl. spade 0 0 6
1 Spand med Jern greb 0 0 12
1 strip 0 0 4
1 liden balle - 0 0 4

(De næste 6 - 7 linier er bortsmuldrede)

Senge Klæder:
1 Hjem giort Wadmels Dyne 0 5 0
2de hovet Pudder 1 4 0
Noch i dito 0 0 12
1 blaar garns Lagen 0 0 8

Rdlr. Mk. Sk.
Enchens Seng:
1 stribet overdyne 1 4 0
1 underdyne af hvid bolster 1 0 0
1 hovet Pude 0 2 0
1 liden Pude med Vaar 0 1 0
1 Par blorgarns lagner 0 2 0

I det Lille Cammer:
1 Dyne blaae stribet 1 4 0
1 hovet Pude sort stribet 0 2 0
1 gl. blaargarns Lagen 0 0 12
1 liden Speil i stuen 0 0 2
1 Mangel fiel og P... 0 0 3

Levendis Creature:
1 Sort Rafnit Koe, 12 Aar 2 2 0
1 Sort hued Qvie, 1½ Aar 2 0 0
2de faar á 3 Mk. 1 0 0
1 lamb 0 1 8
1 liden gris 0 1 8

Korn Sæd i Marcken:
Anden Kiærf Rug.
1 Ager til 5 skipper á 2 Mk. 1 4 0

(Her mangler igen noget, da teksten er bortsmuldret)

Biug Land.
1 Ager paa Ørtuu bierg til
5 skipper

Huus, gaard, grund og Eiendomb 0 5 0
(er beliggende) i Kirck stræede I-
mellem Peder Westkiærs øster side
og Niels Lassens Nu iboende gaard,
som Jens graversen tilforn Ejede,
paa Vester side streckende sig til
Synder side indtil Borgm. Taulous
haufve med brønd i gaarden, Bageovn
sampt fri Indkiørsel med sømb og Na-
gel fast, bestaaende i Længden 10 fag
og 1 qvist Huus ud til gaden 4re fag
med port og indkiørsel udi Alt Vorde
rit til 53 2 0

Enchen blif tilspurdt, om hun vid
ste vidre at Angive, som til sterf
boens Registering Kunde komme, Da
det at ville Angive, hvortil hun svarede
Nej, icke vidre end det som Allereede
er Registeret og Vorderit. ________________________

Ere saa Sterfboens Summa Reede Penge 78 Rdlr. 5 Mk. 9 Sk.

Derimod Sterfboens besværinger og Bort-
skyldige Gield:

1. Magistratens Salarium 1 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
2. Byefogdens Salarium 0 - 2 - 0 -
3. Byeskriverens Sal. 1 - 0 - 0 -
4. Worderings Mændene 0 - 2 - 0 -
5. Stemplet Papir 0 - 3 - 0 -

Dernæst blef Angifven at Wære Bort-
skyldig:
1. Til Sr. Simon Christensen paa Heeboe 36 - 0 - 0 -
2. Borgmester Taulou 4 - 0 - 0 -
3. Sal. Raadmand Tarms Sterfboe, som
Enchen tilstoed 5 - 2 - 0 -
4. Hans Farver 2 - 0 - 0 -
5. Jens Snecher i ørtuu 0 - 1 - 2 -
6. Eshe Christensen 0 - 1 - 0 -
7. Niels Christensen Jensen 2 - 3 - 3 -

Videre blef ej Angifved, iche heller
Enchen vidste vidre at være bortskyldig.
Noch dend Sal. Mands begravelsesbe-
kostning 8 - 0 - 0 -

(Nogle linier af dokumentet bortsmuldret)

Hvorefter Enchen tilkommer den halfve
part, som er Penge 8 - 4 - 10 -

Dend anden halfve deel deeles imel-
lem børnene udi 5 Søster Loder saaledes,
Nembl.
Jes Christensen i broder Lod 3 - 3 - 4/5 -
Niels Christensen Ligeleedes 3 - 3 - 4/5 -
Kiersten Christens Datter 1 - 8 - 8 2/5 -

8 Rdlr. 4 Mk. 10 Sk.

Og som Enchen begierer foranførte sine børns Arfveloder at beholde hos sig, mod at hun saa vel som hendis trolovede fæste Mand, Jes Nielsen, hermed forpligter sig Eenhver sin Arveloder Rigtig og skadisløs at betalle, Naar de op naar deris 15ten Aar, og Imidlertiid belover at forsiune dennem med Klæder og føde sampt ære og lære, saaledes som de for Gud og Øfrigheden vil Ansvare, Saa kand Deris forskrefne begiering iche Andet end af Skifte Forvalteren (blive) Consenterit, Ligeleedis forsichrer Enchen og hendis trolofvede fæste Mand at betalle enhver andførte Creditorer og i Øfrigt at holde skifte forvalteren skadisløs i alle Maader.

At denne Skifte Saaledis er Slutted og til Ende ført, Testerer

Sterfboen i Varde ut Supra.

Stephan Pedersen. Christen Hiørning.

Jørgen Biørn.

Som Vorderings Mænd: H. Hansen. Peder Vadskiær.

Som Enchens Laugværge paa hendis og Egne vegne: Jes Nielsen.


ÆgteskabBørn
? 1703 - Jes Christensen Nybroe
1708 - Niels Christensen Nybroe
1714 - Keirsten Christensdatter

Christen Jensen Nybroe
* 1670
† 1718

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022